Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО June 18 2018 05:14:07
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 2

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Куриер

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност КУРИЕР


Наименование Куриер
Код по НКПД 9151 0001

Структурно звено
Структурна единица – организация (фирма, учреждение)
Териториално звено – гр. София

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Началник отдел Административен

Място в структурата:

Началник отдел Административен

КУРИЕРЦел на длъжността
Длъжността куриер отговаря на потребността от доставка и получаване на писма и пратки до и от клиенти на фирмата.


Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Има служебни контакти с всички отдели на фирмата.
Външни:
Контактува с клиенти, външни организации и контрагенти на фирмата, пощи и куриерски служби.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Доставка на писма, документи и пратки по предназначението им.
2. Спазва изискуемите срокове за доставка на пратките.
3. Стриктно води дневник за получени и доставени писма и пратки (от кого е получено и на кого е доставено с точните часове).
4. Съхранява и опазва в добър външен вид предоставените му писма и пратки.
5. При забавяне и евентуално неспазване на предвидените срокове своевременно уведомява ръководителя на звеното или служителя, чиято поръчка изпълнява.
6. Организира работата си, като спазва изискванията всички документи и пратки да са предоставени на определеното място в точното време.
7. Отразява в дневника за получени и предадени документи и пратки за деня, всички нередности, които са се случили по време на работа, и своевременно уведомява прекия си ръководител.
8. Подготвя и предава на ръководството необходимите справки и отчети, свързани с дейността.
9. Поддържа работното си място чисто и подредено.
10. Спазва изискванията за изряден вид – чисто и спретнато облекло, съгласно изискванията на фирмата.
11. При посещение при клиенти и контрагенти на фирмата се държи вежливо и възпитано.
12. Ако ползва служебно превозно средство се грижи за изправността му, като спазва инструкцията за ползване на служебен автомобил.
13. Изпълнява всички други задачи, възложени му от прекия ръководител, касаещи дейността на отдела.
14. Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
15. Спазва фирмената тайна и не разпространява конфиденциална информация за фирма.
16. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
17. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
18. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Ръководството на фирмата.
Отговорности:
 спазване сроковете за доставка на пратките;
 неизпълнението на задълженията си;
 предаване на недостоверна информация към ръководството;
 неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от управителя на фирмата;
 разкриване на фирмена тайна пред други лица.

Права:
Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
Прави предложения пред прекия си ръководител за подобряване на дейността.
Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
1. Спазване на поставените срокове.
2. Повредени и липсващи документи и пратки по негова вина.
3. Своевременно предадена вярна и точна информация към ръководството.
4. Срочно изпълнение на поставените от прекия ръководител задачи.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Средно образование, основно
Професионален опит:
Не се изисква
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Съобразителност, отговорност, инициативност, лоялност, емоционална устойчивост, оперативност, неподкупност, честност.
Други специфични изисквания:
Изключително добре развити умения за общуване и коректно отношение към персонала и контрагентите на фирмата.
Умения за справяне с конфликтни ситуации.
Високо чувство за отговорност.
Умения за самостоятелна работа и работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Условия на труд и производствена среда:
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
По преценка на ръководството и в зависимост от естеството на работа – работно/униформено облекло.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Вътрешноорганизационна кариера в зависимост от потребностите и преценката на работодателя може се прибави такава част, характеризираща системата за оценка и развитие на персонала.
1. Срок на преразглеждане (период на оценка, атестация) – ............... месеца.
2. Перспективи за развитие – определят се след разглеждане на постиженията на служителя.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../
(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |