Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО June 18 2018 05:13:56
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 2

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

6 януари 2009г.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 1

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Вторник, 6 януари 2009 г.


София


Цена 0,80 лв.


 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерски съвет

  Постановление Ns 321 от 19 декември 2008 г. за изменение и допълнение на На­редбата за пенсиите и осигуриелния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. 2

Министерство на транспорта Министерство на финансите

Министерство на труда и социалната политика

  Наредба Ns Н-20от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, освободени от заплащане на винетни такси при полз­ване на републиканските пътища 66

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

  Наредба за изменение и допълнение на На­редба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор 66

Министерство на труда и социалната политика

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението

по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда 68

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №321 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Пос­тановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. — бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния адми­нистративен съд от 2002 г. — бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007г. и бр. 17 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Параграф единствен. В чл. 19 се правят след­ните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се до­бавя „както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността „педагог" или „възпитател" в домовете за медико-соци­ални грижи за деца и в детските ясли".

2. В ал.5 думите „учителска длъжност или от длъжност по ал. 2" се заменят с „длъжност по ал. 1, 2 и 4".

Министър-председател: Сергей Станишев

За главен секретар на Министерския съвет:

Веселин Даков

7612

 

Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2007 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Параграф единствен. В чл. 15 ал. 3 се изме­ня така:

„(3) Достъпът на здравноосигурените лица до медицинска помощ от лекар от лечебното заведение за първична извънболнична помощ се оказва съгласно основния пакет първична извънболнична медицинска помощ, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здрав­ното осигуряване."

Министър-председател: Сергей Станишев

За главен секретар на Министерския съвет:

Веселин Даков

7615

 

 

РЕШЕНИЕ № 821 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г.

за определяне на дните за религиозни празни­ци на вероизповеданията, различни от източ­ноправославното, през 2009 г.

На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

Определя следните дни през 2009 г. за рели­гиозни празници на вероизповеданията, различ­ни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при усло­вията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 2 от Закона за държавния служител:

1. За Католическата църква в България:

а)  вторият ден на Великден-13 април;

б)  „Св. св. Апостоли Петър и Павел"-29 юни;

в)  „Всички Светии"-! ноември;

г) Непорочното зачатие на Св. Богородица-8 декември.

2.   За мюсюлманското вероизповедание:

а)  Рамазан байрам-20, 21 и 22 септември;

б)  Курбан байрам-27 ноември.

3.   За Религиозната общност на евреите в България:

а)  Песах- 9 април;

б)  Рош Ашана-19 септември;

в)  Йом Кипур- 28 септември;

г)  Сукот-3 октомври.

4.   За Арменска апостолическа православна църква:

а)  Бъдни вечер-5 януари;

б)  Рождество Христово-6 януари;

в)  Св. Вартананк- 19 февруари;

г)  Великден-12 април.

5.   За общество „Бяло братство":

а)   Ден на пролетното равноденствие-22
март;

б)  Съборни дни-12 юли и 19 август;

в)  Денят на кончината на Учителя-27 де-
кември.

6.   За Църквите на адвентистите от Седмия ден-четири съботни дни, ако според трудовия им договор или акта за назначаването им лица­та са задължени да работят в тези дни.

7.   За Бахайската общност:

а)  „Ноу-Руз" (Бахайска Нова година)-21
март;

б)  Празник „Резван" -21 април;

в)  Обявяване мисията на Баб-23 май;

г)  Рождението на Бахаулла-12 ноември.

8.   Общество за Кришна съзнание:

а)  Гаура Пурнима-10 март;

б)  Нрисимха Чатурдаши-8 май;

в)  Ратха Ятра-24 юни;

г)  Кришна Джанмаштами-14 август.

9.   Диамантен път на будизма-България:

а)  Тибетска нова година (Лосар)- 25 фев-
руари;

б)  Ден на чудесата на Буда Шакямуни-11
март;

в)  Весак (ден на раждане, просветление и
паранирвана на Буда Шакямуни)-9 май;

г)  Първо преподаване на Буда Шакямуни-
7 юли.

10.        Свидетели на Йехова в България:
Възпоминанието за смъртта на Исус Хрис-
тос- 9 април.

11.   За Съюза на евангелските петдесятни църкви:

а)  Петдесятница и Св. Дух-7 и 8 юни;

б)  Ден на Реформацията-31 октомври.

12.   Будистка общност в България:

а)  Будистка нова година-25 януари;

б)  Денят на Буда (Весак)-9 май;

в)  Денят Дхарма -7 юли;

г)  Денят Бодхи-8 декември.

Министър-председател: Сергей Станишев

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

МИНИСТЕРСТВО

НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НАРЕДБА № Н-20 от 15 декември 2008 г. за условията и реда за компенсиране на стой­ността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работо­способност, освободени от заплащане на ви-нетни такси при ползване на републикан­ските пътища

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за компенсиране на стойността на без­платните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност за ползване на пътната инфраструктура-републикански пъ­тища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

Чл. 2. На компенсиране подлежи стойност­та на получените през годината винетки от пра-воимащите лица по чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

НА СТОЙНОСТТА НА БЕЗПЛАТНИТЕ ВИ­НЕТКИ

Чл. 3. (1) Стойността на безплатните винет­ки по чл. 2 се компенсира за сметка на централ­ния бюджет за съответната година чрез предос­тавяне на средствата по бюджета на Национал­на агенция „Пътна инфраструктура".

(2)   Средствата от централния бюджет се
предоставят месечно въз основа на искане от
страна на Национална агенция „Пътна инфра-
структура" до Министерството на финансите.

(3)   Размерът на средствата по ал. 2 не може да надхвърля стойността на винетките, вклю­чени в приемателно-предавателните протоко­ли по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто на­малена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища.

(4)   Със стойността на неполучените от пра-воимащите лица и върнати за унищожаване ви­нетки от дирекциите „Социално подпомагане" на областните пътни управления в срока по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища се намалява сумата за компенсация за първия месец на годината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за пътищата.

§ 2. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на финансите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Министър на транспорта: П. Мутафчиев

Министър на финансите: Пл. Орешарски

Министър на труда и социалната политика:

Ем. Масларова

7526

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наред­ба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издава­не и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2003 г.; изм., бр. 6 от 2007 г.)

§1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:

„(2) Предоставяните ваучери за храна са средство за замяна, посредством което полз-вателите получават храна и хранителни про­дукти срещу номиналната стойност на вауче­рите в ресторанти, заведения за бързо обслуж­ване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъщест­вяващи дейност в съответствие с изисквания­та на Закона за храните." § 2. Член 4 се изменя така: „Чл. 4. Кандидат за извършване на дейност като оператор може да бъде само лице, което:

1.  има внесен основен (регистриран) капи­тал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване на документите за издаване на раз­решение;

2.  е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;

 

3.  не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

4.  няма подлежащи на принудително изпъл­нение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение;

5.  се представлява от лица, които:

а)  не са осъждани за умишлено престъп-
ление от общ характер, освен ако са реабили-
тирани;

б)  не са били членове на управителен или
контролен орган на дружество, прекратено с
обявяване в несъстоятелност през последни-
те две години, предхождащи датата на реше-
нието за откриване на производство по несъс-
тоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори."

§3. В чл. 8, ал.1 се правят следните изме­нения:

1.

Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |